Poznaj nowy system segregacji odpadów, który będzie obowiązywał na terenie gminy Kraków od 1.04.2019r. Przygotujmy się razem do nowych rozwiązań.

Zgodnie z unijnymi regulacjami do 2020 roku, Polska musi osiągać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych
 • szkła.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków nowe zasady będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona według dotychczasowych zasad.

Gminy zobowiązane są do wprowadzenia pojemników spełniających nowe wymagania w terminie nie dłuższym niż pięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 29.12.2016. Rozporządzenie pozwala na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów według dotychczas obowiązujących zasad do czasu wygaśnięcia obecnie realizowanych umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

Nowe kubły – kolorystyka, ilość

Zgodnie z wytycznymi od 1.04.2019 mieszkańcy będą wyrzucać odpady do pięciu kubłów:

 • Żółty – metale i tworzywa sztuczne
 • Niebieski – papier
 • Zielony – szkło
 • Brązowy – odpady biodegradowalne
 • Grafitowy/szary – odpady zmieszane.

Tak jak do tej pory prowadzona będzie zbiórka:

 • odpadów zielony – czarne worki
 • odpadów tekstylnych – 100% korzyści – INFOLINIA 801 084 084
 • elektrośmieci – Elektrobrygada – INFOLINIA 801 084 084
 • lamusownia – odbiór surowców wtórnych i problematycznych odpadów
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Dzwony bez zmian

Funkcjonujący w Krakowie system „dzwonów” pozostanie bez zmian. Kolory służące do oznaczenia„dzwonów” są zgodne z nowymi zasadami. Wszystkie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być opisane zgodnie z rozporządzeniem.

Odpady biodegradowalne

Do odpadów biodegradowalnych, które – zgodnie z rozporządzeniem – powinny być gromadzone w brązowym pojemniku lub worku, zalicza się:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

Do pojemników lub worków na odpady biodegradowalne nie wolno wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów udostępnionych przez  MPO – Zarządzający Systemem Oczyszczania Krakowa.