Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2017 roku każdy zarządca, pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do dołączenia do każdej zawartej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli zarządca nie przedstawi, takiej polisy, to zleceniodawca, po wcześniejszym wezwaniu formie pisemnej do przedłożenia kopii polisy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma, ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (art.186 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W związku z powyższym wszystkich naszych obecnych i przyszłych Klientów informujemy, że od początku naszej działalności posiadamy zawsze aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością.

Działamy zgodnie z dobrymi obyczajami i wytycznymi obowiązującymi w sferze zarządzania nieruchomościami.