25.05.2018 wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające zapewnić jednolitość przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od wielkości i sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną jest Wspólnota.

Na podstawie umowy o zarząd i administrację dane osobowe  zostają powierzone administratorowi/zarządcy w celu wykonania zawartej umowy zgodnie z Ustawą o własności lokali oraz innymi przepisami.

Zbieramy od Państwa dane osobowe  niezbędne do wykonania usługi  :

 • imię i nazwisko właściciela/i lokalu i jeżeli jest ustanowiony pełnomocnika
 • adres lokalu
 • adres korespondencyjny
 • numer kontaktowy
 • adres e-mail
 • PESEL

Dane te są nam niezbędne do:

 • Prawidłowego wykonania umowy dotyczącej zarządu i administracji nieruchomością wspólną
 • Wysyłania korespondencji z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi Wspólnoty m.in.:
  • Rozliczenia mediów i współwłasności
  • Zawiadomień o zebraniu
  • Windykacji itp.
 • Wystawiania i przechowywania not księgowych
 • Odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi, prośby,
 • Wsparcia obsługi nieruchomości
 • Szybkiej interwencji i poinformowania Państwa o awarii w mieszkaniu lub na częściach wspólnych

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego ich usunięcia.

Nie przetwarzamy danych w celach marketingowych, nie wykorzystujemy ich do profilowania ani nie udostępniamy ich do państw trzecich.

Komu możemy przekazać Państwa dane ?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli odpowiednią podstawę  prawną:

 • Organom państwowym ( np. policja, prokuratura, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych)
 • Partnerom działającym na zlecenie Wspólnoty zgodnie z zawartymi umowami  (24 godzinne pogotowie techniczne, firmy sprzątające) w celu interwencji na wypadek awarii, dostarczenia korespondencji.

Jakie mają Państwo prawa?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawiania danych osobowych gdy są błędne, uległy zmianie lub są nie aktualne.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – przekazania danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz wiadomość na adres dpo@domkrak.pl