Doskonale wiemy, ile radości daje zakup nowego mieszkania i ile marzeń jest z nim związanych. Wiemy też że czasami zakup mieszkania nie jest łatwy i niekiedy wymaga wielu kompromisów.

Kupując nowe mieszkanie, warto poświęcić trochę czasu i dowiedzieć się w jaki sposób są wyodrębnione budynki – czy na nowo powstałym osiedlu każdy budynek będzie odrębną wspólnotą czy też będzie nią grupa budynków. W co wyposażone są budynki i jakie w związku z tym są szacowane koszty utrzymania?  Za co i ile będziemy miesięcznie płacili? Kto decyduje o tych kosztach? W jaki sposób rozliczane będą wpłacane pieniądze?

Zgodnie z przepisami Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu w nieruchomości. Każda osoba nabywająca lokal w budynku staje się nie tylko właścicielem mieszkania/ lokalu usługowego/garażu,  ale  nabywa udział w nieruchomości wspólnej. Bycie członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej to zarówno prawa jak i obowiązki. Na każdym właścicielu spoczywa współodpowiedzialność za to co dzieje się w budynku. Współodpowiedzialność ponosi się do czasu zbycia nieruchomości.

Administrację i Zarząd  Wspólnotą Mieszkaniową warto powierzyć profesjonalnemu zarządcy, który sprawnie zadba o stronę administracyjną, finansową, techniczną budynku i sprawi, by potrzeby i oczekiwania mieszkańców były zaspokojone.

Niezależnie od tego czy Wspólnota zdecyduje się sama prowadzić swoje sprawy czy też zleci opiekę nad budynkiem firmie zewnętrznej koszty związane z utrzymanie nieruchomości ponosi każdy Właściciel.

Co wchodzi w skład stawki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości?

W zależności od wyposażenia nieruchomości i urządzeń wymagających serwisu części składowych zaliczki może być więcej lub mniej. Co roku dla Wspólnoty Mieszkaniowej opracowywany jest plan gospodarczy na podstawie, którego wyliczane są miesięczne zaliczki dla Właścicieli. Plan gospodarczy opracowywany jest na podstawie poniesionych wydatków w roku poprzednim, planowanych inwestycji , prac remontowych itd. W przypadku opracowywania dokumentu dla nowych budynków koszty szacuje się na podstawie dokumentacji powykonawczej po analizie wyposażenia budynku i kosztów utrzymania podobnych budynków o podobnym standardzie.

Niezależnie od wyposażenia i standardu budynku w planie gospodarczym na pewno powinny się znaleźć następujące elementy:

Związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości:

 • Koszty energii elektrycznej części wspólnych
 • Koszty za ogrzewanie części wspólnych
 • Koszty za zużycie wody w częściach wspólnych (podlewanie, sprzątanie)
 • Koszty przeglądów
 • Bieżące naprawy, montaże, konserwacje
 • Opłaty bankowe, pocztowe
 • Utrzymanie czystości w tym odśnieżanie
 • Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych
 • Utrzymanie wind, platform dla niepełnosprawnych
 • Konserwacja i serwis bram garażowych
 • Fundusz remontowy- dobra praktyką jest by fundusz remontowy był zasilany od początku istnienia Wspólnoty. Gromadzone w ten sposób środki stanowią zabezpieczenie na inwestycje i naprawy po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
 • Ochrona
 • Koszty windykacji
 • Wynagrodzenie administratora/zarządcy lub członków zarządu
 • Obsługa finansowa.

Związane z dostarczaniem mediów do lokalu:

 • Ciepła woda
 • Zimna woda
 • Ogrzewanie
 • Wywóz nieczystości

 

Dodatkowymi elementami tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej  mogą być:

 • Koszty utrzymania monitoringu
 • Koszty utrzymania i serwisu szlabanów
 • Koszty utrzymania urządzeń rekreacyjnych np. siłowni, placu zabaw, trampolin, boisk
 • Koszty serwisu i konserwacji fontann, oczek wodnych,
 • Koszty utrzymania portierni
 • Koszty utrzymania zieleni wewnątrz budynku i inne.

Na jakiej podstawie wyliczana jest miesięczna zaliczka?

Miesięczna zaliczka na utrzymanie części wspólny wyliczana jest na podstawie zatwierdzonego na dany rok przez Wspólnotę planu gospodarczego. Udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych zależy od wielkości posiadanego lokalu – im większy tym zaliczka będzie wyższa. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości udziału zapisane są w akcie notarialnym zakupu lokalu oraz w księdze wieczystej nieruchomości. Najczęściej udział w nieruchomości wyrażony jest w procentach.

Stawka opłaty miesięcznej za utrzymanie części wspólnej najczęściej  ustalana jest za 1m2 powierzchni użytkowej odpowiadającej udziałowi . Zgodnie z ustawą o własności lokali zaliczki na poczet utrzymania części wspólnych oraz media w lokalu powinny być wpłacane przez Właścicieli do 10 dnia każdego miesiąca.
Jak rozliczane są zaliczki?

Biuro Zarządzania Nieruchomościami Dom-Krak członkom Wspólnot Mieszkaniowych, które pozostają pod jego opieką oferuje rozliczenie zaliczek na media, które dostarczane są do lokali tj. ciepła, zimna woda, centralne ogrzewanie, dwa razy w roku (koniec czerwca i koniec grudnia) na podstawie odczytów liczników.

Zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej rozliczane są raz w roku na koniec grudnia.

Właściciele mają możliwość podania odczytów liczników, za pośrednictwem platformy internetowej. Również wszystkie rozliczenia i salda wpłat widoczne są po zalogowaniu na konto Właściciela. Dane finansowe dostępne w sieci aktualizowane codziennie.

Kto ustala wysokość zaliczek?

Co roku na rocznym zebraniu Wspólnoty pod głosowanie poddawane jest plan gospodarczy przygotowany na podstawie poniesionych kosztów, wzrostu cen itp. zmiennych. Jeżeli Właściciele nie podejmą uchwały przyjmującej plan gospodarczy na bieżący rok, będą ich obowiązywały dotychczasowe stawki. Nie podejmowanie przez Wspólnotę uchwał może skutkować koniecznością dopłaty po rozliczeniu wydatków i deficytem środków na bieżące funkcjonowanie.

W sytuacji gdy na koniec roku po rozliczeniu kosztów na rachunku Wspólnoty jest nadpłata to  Właściciele decydują na jaki cel przeznaczą zgromadzone środki.