Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lipca 2013 gmina przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek gospodarowania odpadami w zamian za określoną opłatę. Wysokość opłaty uzależniona jest od typu Nieruchomości, liczby osób korzystających z lokalu, a także od sposobu zbierania odpadów. Opłata jest niższa w przypadku selektywnego zbierania odpadów. Opłata uwzględnia również odbiór śmieci wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Każdy mieszkaniec gminy Miejskiej Kraków może nieodpłatnie dostarczyć:

  • Sprzęt RTV, AGD
  • Odpady nietypowe (odpady remontowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, opony)

do dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych :

  • Lamusowania ul. Nowohucka 1d czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 i w soboty od godziny 7:30-15:30
  • Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych Barycz ul. Krzemieniecka 40 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00 i soboty od godziny 6:30 do 14:00.

Chęć oddania zużytego sprzętu RTV, AGD oraz tekstylia w ramach projektu „100% korzyści” można również zgłaszać pod numerem telefonu 801-084-084.